nettikuva_RESUME-650x265

Företagare, anlita arbetskrafts- och näringstjänster

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström berättar att regeringsprogrammet innehåller spetsprojekt som bidrar till att skapa livskraft i samhället. Dessutom syftar reformen av arbets- och näringsförvaltningen till att allt tydligare lyfta fram arbetsförmedling som arbets- och näringstjänsternas uppdrag.

Lindström uppmuntrar företagare att dra nytta av arbets- och näringstjänsterna och anlita deras kompetenta personal.

− Där finns kunskaper och färdigheter som det lönar sig att utnyttja. Anställ arbetstagare och gör arbetserbjudanden, så får vi ett uppsving för Finland, säger han.


Goda resultat genom nätverkssamarbete

Direktören för Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Pasi Patrikainen, efterlyser nätverkssamarbete som överskrider regiongränserna för att förbättra sysselsättningsläget. Enligt Patrikainen är nyckelfaktorer för god service att man på riktigt lyssnar på kunden och att man kan bemöta kundens behov omgående. Patrikainen anser att samarbete som överskrider regiongränserna är A och O i allt.

− På arbets- och näringsbyrån kan vi inte enbart med egna åtgärder råda bot på utmaningarna i fråga om sysselsättning i nuläget. Vi måste få med alla, dvs. såväl kommunerna, övergångsarbetsmarknaden, företagarna, läroanstalterna som andra partnernätverk. Vi håller redan nu på att uppmuntra till samarbete. Vi måste sätta upp gemensamma mål och fortsätta bygga upp förtroende mellan olika parter i samråd.

RekryteringsUtbildning svarar mot företagets behov

Havator som tillhandahåller lyfttjänster och specialtransporter samt båttillverkaren Baltic Yachts har använt RekryteringsUtbildning framgångsrikt. RekryteringsUtbildning är en utbildningsmodell som kan användas om man inte på annat sätt hittar yrkeskunniga arbetstagare för företagets behov och när det inte inom en nära framtid kommer att utexamineras personer med den rätta kompetensen från läroanstalter. Utbildning som skräddarsytts just för företagets behov sparar tid och resurser.

− Fördelen med en kort utbildning är att de utbildade hela tiden är välmotiverade, säger Peter Julin från Havator nöjt.
− I utbildningen står de nya arbetstagarna på samma startlinje. Detta gav goda utgångspunkter för sammanhållning mellan arbetstagarna redan i ett tidigt skede, tillägger Tommy Johansson från Baltic Yachts.

Utbildningar och stöd vid omställningar

I arbets- och näringsbyråernas urval finns tjänster för alla faser av företagets livscykel. Tillväxtföretag kan rekrytera ny arbetskraft och utveckla kompetensen hos den nuvarande personalen med hjälp av utbildningar. Även uppsägnings- och permitteringssituationer har beaktats i serviceurvalet.

Ny arbetskraft, ytterligare kompetens och arbetsmotivation, mer konkurrenskraft – de utbildningstjänster som arbets- och näringstjänsterna och deras täckande partnernätverk tillhandahåller har många fördelar. Det erbjuds flera utbildningsformer för olika behov hos företagen, såsom arbetskrafts-, Rekryterings-, Precisions- och OmställningsUtbildning.

Arbets- och näringstjänsterna stöder företagare och arbetsgivare även vid uppsägningar. I Finland finns en så kallad åtgärdsmodell för omställningsskydd, som i praktiken har konstaterats vara en fungerande och effektiv samarbetsmodell vid uppsägningssituationer. Omställningsskyddet syftar till att beakta arbetsgivar- och arbetstagarparternas individuella behov och göra det lättare för uppsagda att få ett nytt arbete.

Jobb i sikte!

Lahden Yrittäjät ry, ungdomstjänsterna i Lahtis stad, Tavastlands arbets- och näringsbyrå samt Koulutuskeskus Salpaus utvecklade en träffpunkt för arbetslösa ungdomar i Lahtis och medlemsföreningarna i Lahden Yrittäjät. Tjänsten erbjuder ungdomar stöd med att klarlägga och planera framtidsmålen samt ger träning i jobbsökning och arbetslivsfärdigheter. Företag betjänas i praktiska frågor kring arbetsprövning, läroavtal eller anställningsförhållanden.

− I arbetet med att utveckla tjänsten, som lanserades i våras, har även ungdomar från Lahtis medverkat, berättar Vesa Nykänen, koordinator för företagssamarbetet vid ungdomstjänsterna i Lahtis.
− Man ville göra det så lätt som möjligt för företag att anställa, bland annat behöver man nu i stället för de tidigare blanketterna bara fylla i ett ansökningspaket, säger Kari Helokivi, ordförande för Lahden Yrittäjät.

En enhetlig yrkesklassificering medför effektivitet

Sommaren 2014 infördes vid arbets- och näringstjänsterna ISCO-yrkesklassificeringen, som har fastställts av Internationella arbetsorganisationen ILO. I den nya klassificeringen ingår cirka 1000 yrkesbenämningar. Arbetsgivare kan dessutom använda egna uppgiftsbenämningar i sina platsannonser.

− Med hjälp av den nya klassificeringen kan man bättre fastställa arbetssökandens yrkeskompetens i förhållande till kompetenskraven för de lediga jobben, berättar sakkunnig Kirsi-Marja Putkonen från arbets- och näringsministeriet.

− Nu är vi inne i ett utvecklingsskede. Framtidsmålet är att även den privata rekryteringssektorn ska ha samma ”grammatik” som den offentliga sektorn. Det vill säga att man överallt ska använda samma termer för samma sak. Det underlättar också samarbetet mellan olika aktörer.

Arbets- och näringstjänsterna stöder vid omställningar

Från UPM:s fabriker i Jokilaakso i Jämsa sades cirka 130 anställda upp i våras. Jaakko Routavaara, sakkunnig i omställningsskydd, kom genast med i processen när beskedet om att samarbetsförhandlingar ska inledas nådde Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå.

En omställningsskyddsexpert behövs speciellt när det är många som har sagts upp. Det behövs objektivitet, neutral informationsförmedling internt och externt, lösningar samt energiskt genomförande av lösningarna. Omställningsskyddsexperten stöder arbetsgivaren genom att underlätta och sköta ärenden. Tillsammans förmedlar vi budskapet: ”nu ska vi gå vidare”.
− Enligt min åsikt är UPM en pionjär på riksomfattande nivå i fråga om omställningsskydd. UPM har redan tidigare gått in för lösningar som är bra för alla parter i svåra situationer, säger Routavaara.

Lapplands arbets- och näringsbyrå har nätverk och webben till hjälp

Den viktigaste uppgiften för Lapplands arbets- och näringsbyrå är arbetsförmedling. Ett mål är att erbjuda arbetsgivare mångsidiga lösningar för rekrytering antingen med hjälp av arbets- och näringstjänsterna eller genom tjänster från andra aktörer.

− Speciellt i vår region är digitaliseringen till hjälp i informationsförmedlingen och gör det lättare för våra företagskunder att anlita service. Företagen har emellertid individuella utmaningar och ibland är det lättare att vid ett personligt besök få en helhetsbild av behovet. Företagaren behöver inte vara expert, utan det är vår roll att erbjuda lösningar och samarbetsparter, berättar Kaija Kukkola, direktör för arbetsförmedlings- och företagsservicelinjen vid Lapplands arbets- och näringsbyrå.

Nytt yrke genom kompetensutveckling

Arbetskraftsutbildningen är främst avsedd för vuxna som är arbetslösa eller hotade av arbetslöshet och som slutfört sin läroplikt. Arbetskraftsutbildningen har som mål att förbättra deltagarnas möjligheter att komma in i arbetslivet och att för arbetsgivarna i regionen säkerställa tillgången på kunnig arbetskraft.

Social- och hälsovården har alltid varit ett populärt utbildningsområde och dagens sysselsättningsutsikter gör den ännu mer lockande. Hoivakoti Tetriaho sysselsätter för närvarande två studerande.

− Studerandena kontaktar själva oss. De berättar om utbildningsbakgrunden, ser till att vi får ett avtal att underteckna och tar ansvaret för fristående examina och andra tidtabeller. Dessa extra händer är välkomna, berättar ansvarige skötaren Pentti Kokkonen från Hoivakoti Tetriaho.